選擇幣別
 • 美元
  USD (US$)
 • 港元
  HKD (HK$)
 • 印度盧比
  INR (₹)
 • 印尼盾
  IDR (Rp)
 • 日元
  JPY (¥)
 • 韓圜
  KRW (₩)
 • 馬來西亞令吉
  MYR (RM)
 • 菲律賓披索
  PHP (₱)
 • 新加坡元
  SGD (S$)
 • 泰銖
  THB (฿)
 • 新台幣
  TWD (NT$)
 • 越南盾
  VND (₫)
購物車
您的購物車是空的
小計
0
購物車可獲得點數:
+6190 點
已放入您的購物車!
已移除。已放入您的購物車!
已從您的購物車移除!
復原

私隱政策

目錄

私隱政策

Nanoleaf Canada Ltd. and all its subsidiaries and related companies including Doodle Labs Inc. (collectively “Nanoleaf”, “we”, “our”, or “us”) take privacy seriously. We believe the personal data you share with us should be used for the purpose of working to your benefit. Our ultimate goal when collecting any data is to improve the lives of our customers and help better the environment through technology. This Privacy Policy (“Policy”) is applicable to our website, eCommerce properties, our mobile applications, and our connected lighting products (“Smarter Series”).

資料政策

我們會使用資料來改善產品、個性化內容,以及提供給客戶的改善客戶服務合技術支援。我們企業並不會在那些規範之外使用資料,且不會對其感興趣。無論您是 123 Main Street 的 John Smith,還是 789 Front Street 的 Jane Doe,對我們來說都不重要。我們真正重視的是持續改善並打造出人們深愛的產品-且我們對所有客戶一視同仁,以公平、恭敬的方式表現公司特色。

除非經您授權,且僅為提供更好的產品或服務使用體驗,否則我們拒絕與第三方人士分享個人識別資訊。

為什麼會分享您的資料?

我們可透過您提供的個人資料來改善為您推出的產品和服務。我們會透過下列方式收集個人識別資訊:

 • 使用我們相關的燈具服務,包括更智能系列;
 • 使用其他與更智能系列相關的居家服務;
 • Buying products on The Nanoleaf Shop (with local service in The Americas加拿大Europe / Middle East, 英國, and Asia-Pacific);
 • 為您提供銷售支援;
 • 為您提供客戶服務或技術支援;
 • 讓您得悉我們產品最新且最佳的軟件更新;
 • 透過統計資料來改善我們的網站/App;
 • 了解對您來說真正重要的產品和服務。

我們會收集什麼資料?

當您將 Nanoleaf 更智能系列裝置連接至 Nanoleaf 伺服器時,我們會根據與您裝置的直接互動收集活動資料。這包括:

 • 開啟及關閉燈光
 • 調整亮度
 • 設定情景
 • 設定色彩

此資料會由 Nanoleaf 演算法和分析工具運用,並用以讓您存取進階功能和產品升級。

我們的流動應用程式 會針對 App 使用情況,收集匿名使用資料。此資料的使用目的在於提升流動應用程式 體驗。您可以透過我們的流動應用程式,選擇與 Nanoleaf 社區分享內容。一旦提交,即會收集並儲存此內容。

我們的網路會收集資料,以便協助了解我們的客戶,並盡力打造最佳體驗。此資料的內容包括:您的 IP 位址、Cookie ID、網頁瀏覽器、位置,以及您在我們網站上瀏覽的頁面。我們網站使用了多項分析服務,以便協助辨識行為模式、提供個性化內容,以及改善我們的產品。我們不會從這些服務收集個人識別資訊;但是他們可能會根據各自的私隱政策,收集並未與我們分享的資訊。

這些分析服務包括:

 • Google Analytics(包括再行銷)
 • Google 代碼管理工具
 • Google 最佳化工具
 • DoubleClick by Google
 • Facebook Connect
 • Twitter Connect

如需私隱和資料處理的進一步資訊,請參閱:

當您在 Nanoleaf 商店購買商品時,即會主動向我們提供姓名、電郵地址、付款資訊、帳單和運送地址及電話號碼。我們僅會將此資訊用於您的訂單處理。如果您選擇接收我們發送的行銷傳播,我們就會不時地向您發送促銷優惠。您只要按一下任何訊息頁尾的取消訂閱連結,即可隨時取消訂閱。除非您明確要求我們將您重新加入促銷清單,否則即可防止發送任何促銷電郵給您。

我們的 Cookie 使用和記錄檔

We use browser tracking cookies (or “cookies”), which are small text files that are placed on the hard disk of a computer by a website. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a website or web server that issued the cookie to you. We also use server “log files” which record certain information when you visit a website, including your internet protocol (IP) address, the preferred language setting in your browser, and the country from which you're visiting the website.

我們使用 Cookie 和記錄檔以改善您在我們網站上的體驗,例如當您回到網站時加以辨識;追蹤網站上的活動並記住您點選過或檢視過的項目;研究您瀏覽網站的方式,以及您在網站搜尋中要求的產品,這樣我們方可改善網站設計、內容及功能;以及自訂訊息、線上橫幅廣告的內容及呈現,並根據您在線上的行為,以反映您如何瀏覽網站。我們將之稱為「瀏覽資料」。

我們會僱用第三方服務提供者,以便協助收集及分析透過 Cookie 收集的瀏覽資料,但您的個人識別資訊並不會披露給這些第三方服務提供者。

您可以接受或拒絕我們使用 Cookie。您可以在互聯網瀏覽器中將 Cookie 關閉或封鎖加以拒絕。如果您決定關閉或封鎖 Cookie,即可能無法順利瀏覽我們的網站。

請注意,上方使用的「您」字並非指您個人,而是指您的互聯網瀏覽器以及其在我們網站上的使用情況。我們確實不會提供網頁分析資料、Cookie 或記錄檔連結提供的個人資訊,例如姓名、電郵,以及地址或聯絡資訊。

您的資料會保存在哪裡?

我們會採取合理預防措施以保障您的個人資料。在我們商店購買產品時,任何隨之提供的個人識別資訊皆會運用 SSL 加密,並以 AES-256 加密技術儲存。Nanoleaf 商店由 Shopify 提供支援。如需 Shopify 在資料處理做法的詳細資訊,請閱讀Shopify 的服務條款私隱聲明。Nanoleaf 紅利忠誠計劃由 Smile.io 管理。如果進一步資訊,您可以參閱他們的私隱政策

我們的更智能系列也運用了最新加密技術,並運用 HomeKit and ZigBee 進行交流。

Nanoleaf 如何與第三方人士互動?

我們不會向第三方人士披露您的個人資訊,除非根據我們的善意判斷,在必要範圍內必須這麼做:依法規定、促進電子商務訂單的交易需求、管理 Nanoleaf 紅利計劃,或是您已提出明確同意。

當您選擇 Amazon Alexa、Google Home、IFTTT 等其他第三方服務連接 Nanoleaf 帳戶時,我們才會與其分享您的資料。 在任何情況下,我們的服務會在實際分享資訊時,要求您提供權限。 這些網站對我們而言皆為獨立營運,並建立了他們專屬的私隱和安全政策。 您選擇與第三方人士分享的任何資訊受第三方私隱政策管轄。 我們鼓勵您瀏覽任何網站時檢閱這些政策。 此政策並未套用至這類連結頁面或其他網站,且我們無須為方便您而提供之任何連結網站的內容或做法負責。

對於聲音可視化並包含麥克風的產品,則不會錄製或與第三方人士分享聲音-這會在裝置硬件上即時顯示。

家長資訊

由於我們針對所有家庭成員簡化了產品的使用方法,因此產品並未特別以 13 歲以下兒童為目標。我們不打算收集 13 歲以下未成年人的個人資訊,且鼓勵家長和監護人監督兒童在線上分享資訊的方式。如果我們知道自己不知不覺收集了 13 歲以下兒童的個人資訊,則會盡商業上合理的努力,從我們的資料庫中刪除這類個人資訊。

您對個人資訊的決定

您只要按一下任何訊息頁尾的取消訂閱連結,即可停止接收我們發送的電郵。除非您明確要求我們將您重新加入促銷清單,否則即可防止發送任何促銷電郵給您。

如果您想檢閱由我們持有的帳戶個人資訊;撤銷您對我們對於資訊的使用及披露的同意;要求列出公司已向其提供您個人資訊的第三方人士;或是修改您的個人資訊,可能的話,您可以透過 [電郵已受保護] 聯絡我們。

如果您想關閉您的帳戶,可以透過 [電郵已受保護] 聯絡我們。

如果您聯絡我們進行任何上方列明的內容,我們會要求您提供足夠的個人資訊,以便辨識您的身分並通知您個人資訊的存在、使用及披露,且此個人資訊僅會用於此目的。如果您聯絡我們了解您的個人資訊,我們會在合理時間內回應您,無須收取任何費用。

歐盟指令 2016/679 相關說明(「一般資料保護規範」簡稱 GDPR)

Our current privacy policy and terms of service are aligned with the spirit of the GDPR. You may, at any time, request amendments to your personal information or deletion of your personal data (‘the right to be forgotten’) from our records by emailing [email protected]. We commit to addressing these requests within a reasonable time frame (our goal is resolution within one week of receiving a request).

有任何疑問?聯絡我們。

如有任何其他疑問,包括此政策的相關問題,請透過 [email protected] 向我們發送電郵。

此私隱政策的變更

由於我們一直希望為客戶提供更出色的產品,因此會不斷改善及更新此政策。為提供更出色的產品,我們保留不定期更新此政策的權利。我們會進行合理的努力,以便為您升級相關的商品。

增修條文記錄

發佈日期:2017 年 12 日 7 日。

生效日期:2018 年 2 月 1 日。

於 2018 年 12 月 10 日修訂,為聲音可視化裝置提供相關說明。

於 2020 年 8 月 5 日修訂,表示瀏覽資料不再與 Snapchat Inc 和 Amazon.com Inc. 持有的廣告服務分享。

於 2020 年 10 月 9 日修訂,確定 Zendesk 為個人識別資訊的外判供應商。

Hello, Traveller! Hallo Reisender! Bonjour voyageur ! Halo, Wisatawan! Ciao, Viaggiatore! ようこそ、旅行者の皆様。 안녕하세요, 여행자 여러분들! สวัสดีนักเดินทาง! Xin chào, khách du lịch! 您好,喜愛旅行的各位!

We think there might be a better match for your location and language :) You can set these below for local prices and the fastest delivery. Wir glauben, dass es für Ihren Standort und Ihre Sprache eine bessere Übereinstimmung geben könnte :) Diese können diese unten einstellen, um lokale Preise und die schnellste Lieferung zu erhalten. Nous pensons qu’il pourrait y avoir de meilleurs résultats correspondant à votre emplacement et à votre langue :) Vous pouvez les préciser ci-dessous pour avoir une idée sur les prix locaux et les meilleurs délais de livraison. Kami pikir mungkin ada kecocokan yang lebih baik untuk lokasi dan bahasa Anda :) Anda dapat mengaturnya di bawah ini untuk harga lokal dan pengiriman tercepat. Potrebbe esserci una corrispondenza migliore per la località e la lingua da te scelta :) Impostale qui sotto per i prezzi a livello locale e una consegna più rapida. お客様の地域や言語によりピッタリのウェブページをお選びください :)以下から、現地の価格や最短の配信をご設定いただけます。 귀하의 위치와 언어에 더 적합한 매치가 있으리라 생각합니다. 지역 금액 및 가장 빠른 배송을 위해 귀하는 위치와 언어를 아래에서 설정할 수 있습니다. เราพบว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับที่อยู่และภาษาของคุณ คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลเหล่านี้ด้านล่างสำหรับราคาท้องถิ่นและเวลาจัดส่งที่เร็วที่สุด Chúng tôi nghĩ rằng có thể có sự phù hợp tốt hơn cho vị trí và ngôn ngữ của bạn :) Bạn có thể đặt những điều này bên dưới để có giá địa phương và giao hàng nhanh nhất. 使用自己的位置和語言肯定更順手吧:)您可以在下方設定這些選項,並取得當地價格與最快的交付。

關閉
結帳時即會套用優惠碼*。
*適用於所有符合條件的產品
請新增影片連結